Sprawozdania statystyczne GUS

Osoby dyskutują nad wykresami

Oferujemy sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS-u. Obowiązek sprawozdawczy mają wszystkie podmioty gospodarcze, czyli:

  • osoby prawne,

  • jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,

  • osoby fizyczne, które prowadzą działalność.

Tego rodzaju sprawozdania przygotowujemy na podstawie przechowywanej dokumentacji księgowej klienta. Gwarantujemy dostarczenie dokumentu w wyznaczonym terminie, a także przygotowanie go zgodnie z metodologią przedstawioną przez GUS.

 

Jakie są konsekwencje niezłożenia sprawozdań?

Zajmujemy się sporządzeniem między innymi:

  • statystycznego sprawozdania finansowego;

  • sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;

  • sprawozdania o warunkach pracy;

  • sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy.

Dokumenty przekazujemy do Głównego Urzędu Statystycznego listownie, a także drogą elektroniczną. Skrupulatnie przestrzegamy terminu wyznaczonego przez GUS, aby nasz klient nie był narażony na karę grzywny związanej z opóźnieniem lub uchyleniem się od obowiązku sprawozdawczości. Ponadto dbamy o poprawność przekazywanych danych, ponieważ ich niezgodność ze stanem faktycznym jest zagrożona karą pozbawienia wolności do 2 lat.